Biuro sprzedaży: Konstantynów Łódzki, ul.Niesięcin 11   +48509343642            

PRODUCENT PŁÓZ CENTRUJĄCYCH, MANSZET, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH, USZCZELEK KIELICHOWYCH, KOŁNIERZY USZCZELNIAJĄCYCH, TULEI PRZEJŚCIOWYCH I INNYCH EL. SIECI WOD.-KAN.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Firmy AKWEDUKT MP sp. z o.o.

I. Definicje

Dostawca: AKWEDUKT MP sp. z o o. dostarczająca towary lub usługi dla Klienta

Klient: zamawiający towary lub usługi od Dostawcy

Strona: Dostawca lub Klient

Forma pisemna: także za pośrednictwem poczty elektronicznej

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) regulują dostawę towarów i/lub usług przez dostawcę na rzecz Klienta.

2. Warunki dostawy towarów lub świadczenia usług przez dostawcę odmienne lub dodatkowe w stosunku do OWS wymagają potwierdzenia przez Dostawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar oznacza akceptację OWS.

III. Oferta i zawarcie umowy

1. Informacja Dostawcy o warunkach dostawy towaru lub świadczenia usług jest propozycja zawarcia umowy i nie jest wiążąca.

2. Zamówienie Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy. Przyjęcie oferty przez Dostawcę może nastąpić w formie pisemnego potwierdzenia lub poprzez rozpoczęcie wykonywania zamówienia co skutkuje zawarciem umowy.

3. Ceny zawarte w ofertach Dostawcy są cenami poufnymi przeznaczonymi do wiadomości Klienta.

4. Towary i usługi oferowane przez Dostawcę wyrażone są w cenach netto, do których należy doliczyć stosowny podatek VAT

IV. Warunki płatności

1. Warunki płatności podlegają uzgodnieniom stron. Stosowane są następujące formy płatności:

- przedpłata 100%

- przedpłata częściowa

- zapłata przy odbiorze towaru

- sprzedaż z odroczonym terminem płatności

2. Płatności dokonywane będą w walucie i na rachunek wskazanych na fakturze VAT

3. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu płatności dostawca może naliczyć odsetki ustawowe oraz przenieść na Klienta koszty dochodzenia należności.

4. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu roszczeń, które nie zostały zaakceptowane przez Dostawcę w formie pisemnej.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę.

V. Warunki dostawy/odbioru towaru

1. Wszystkie dostawy odbywają się na warunkach ex works z magazynu Dostawcy.

2. Na życzenie Klienta towary mogą być dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, wynajętego lub własnego transportu Dostawcy. Koszty wysyłki ustalane są każdorazowo pomiędzy Klientem a Dostawcą.

3. Od momentu wydania towaru Klient ponosi całkowite ryzyko związane z nabytymi towarami.

4. Termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony, jeżeli uchybienie terminu przez Dostawcę spowodowane jest:

a.    siłą wyższą, taką jak: klęski żywiołowe, wojna, atak terrorystyczny, strajk itp.

b.    atakami na systemy informatyczne Dostawcy występujące pomimo podjęcia odpowiednich środków zabezpieczających.

c.    brakiem zasilania w energię elektryczną.

d.    nieterminową lub nieprawidłową dostawą surowca i komponentów do Dostawcy.

VI. Zwrot towarów

1. Dostawca może przyjąć sprzedany towar pod następującymi warunkami:

a.    Zwracany towar jest pełnowartościowy i nosi wszelkie cechy towaru nowego.

b.    Klient zwracający towar dokona zwrotu w tym samym roku podatkowym, w którym miał miejsce jego zakup.

2. Towary w wykonaniu specjalnym oraz towary wyprodukowane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

VII. Prawo własności

1. Dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy do momentu przekazania zapłaty przez Klienta.

2. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem przez Dostawcę nieopłaconego towaru ponosi Klient.

VIII. Gwarancja

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty zakupu, chyba że umowa dwustronna stanowi inaczej.

2. Okres gwarancji dla naprawionych lub wymienionych towarów wynosi 12 miesięcy od daty naprawy lub wymiany.

IX. Wady jakościowe towarów i usług

1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towarów pod kątem wad i zgodności z zamówieniem.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (lecz nie dłuższego niż w ciągu 3 dni od dnia dostawy) poinformowania o rozbieżnościach miedzy towarem dostarczonym i zamówionym.

3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (lecz nie dłuższego niż w ciągu 5 dni od dnia dostawy) poinformowania w formie pisemnej o wszelkich widocznych wadach towaru pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

4. W przypadku wad ukrytych Klient obowiązany jest w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o takich wadach poinformować Dostawcę pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

5. Dostawca powinien mieć możliwość oceny wadliwego wyrobu bezpośrednio na miejscu przed jego ewentualnym demontażem.

6. W przypadku uznania przez Dostawcę gwarancji poprzez dokonanie wymiany lub naprawy Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

7. Wszelkie koszty naprawy oraz koszty podróży (zakwaterowania) wynikające z nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient.

X. Odpowiedzialność

I. Odpowiedzialność Dostawcy za szkodę Klienta powstałą w wyniku niewykonania umowy lub jej nieprawidłowego wykonania nie przekroczy 50% całkowitej ceny netto za każdy przypadek, który był podstawą roszczenia ani 100% łącznej ceny netto wartości umowy.

2. Wszelkie roszczenia Klienta o zwrot wydatków i innych kosztów niezwiązanych z towarem (lub usługami) takich jak: utrata zysku, utrata zamówień, roszczenia stron trzecich są wykluczone.

XI. Jurysdykcja

1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów oraz wyłączną jurysdykcją jest miejsce prowadzenia działalności przez Dostawcę.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Protected with SiteGuarding.com GEO Protection

Na naszej stronie internetowej nie używamy/nie gromadzimy żadnych plików cookies. Filmy zamieszczone z serwisu Youtube stosują pliki cookies zawierające m.in. preferencje odtwarzania oraz licznik kliknięć. Zasady działania opisane są w polityce prywatności Google: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy